Algemene voorwaarden

Disclaimer

Bedankt voor je bezoek aan onze website op het adres www.pau.be (de 'Website'), die wordt beheerd door Pàu NV, een onderneming naar Belgisch recht met statutaire zetel te 2050 Antwerpen (België). We behouden ons het recht voor om delen van de inhoud van de Website op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te wissen. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op eender welk moment en geheel naar eigen inzicht te wijzigen of aan te passen. Elke wijziging of aanpassing ervan treedt onmiddellijk na publicatie door ons in werking.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Wij besteden nauwkeurige aandacht en zorg aan de inhoud van onze Website. Deze inhoud kan echter worden gewijzigd, kan altijd worden verwijderd en wordt aan jou ter beschikking gesteld zonder expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de juistheid ervan. We zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van onze Website, ongeacht of die inhoud juist lijkt of niet, evenmin als voor schade veroorzaakt door het gebruik of de verspreiding van deze inhoud. We stellen alles in het werk om 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang te bieden tot onze Website. Gezien de technische functies van smartphones, computers en het internet, en de noodzaak van periodiek onderhoud, updates en upgrades, kunnen we de ononderbroken toegang tot onze Website niet garanderen. We zullen alles in het werk stellen om redelijke gevallen van onderbreking of opschorting van de toegang zo snel mogelijk te verhelpen. De websites van derde partijen waarnaar onze Website van tijd tot tijd verwijst, worden niet door ons beheerd, gehost of onderhouden. We zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites, voor de links die naar die sites verwijzen of voor de aanpassingen en updates die eraan worden aangebracht.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de enige eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en zijn diensten en zullen dit altijd zijn. Jij verklaart de beschermde elementen van deze Website of zijn diensten niet te kopiëren, te verkopen of op eender welke wijze en in eender welke vorm, geheel of gedeeltelijk, te gebruiken.

 

Contact
Pàu NV
BE 0834 918 887
Frankrijklei 115, 2000 Antwerpen
info@pàu.be
logo baanBrekendeWerkgever 2022